Νέες τεχνολογίες και συμπερίληψη στο σχολείο

Την περίοδο 2018-2019 το σχολείο μας υλοποίησε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA1 με τίτλο «Νέες τεχνολογίες και συμπερίληψη στο σχολείο» και κωδικό αριθμό 2018-1-EL01-KA101-047235.

Η συμμετοχή του σχολείου στην δράση ΚΑ1 προέκυψε από την ανάγκη να καλυφθούν ανάγκες και να αντιμετωπιστούν καίρια θέματα, όπως αυτά κατεγράφησαν, ύστερα από ενδελεχή συζήτηση στο σύλλογο διδασκόντων.

Βασικοί στόχοι του σχεδίου είναι η ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με στόχο την υιοθέτηση βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας και τεχνικών αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και την ενσωμάτωση τους στο πλαίσιο ενός λιγότερο δασκαλοκεντρικού και περισσότερο μαθητοκεντρικού μαθησιακού περιβάλλοντος, όπου όλοι οι μαθητές αναπτύσσονται γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. Είναι επιτακτική η ανάγκη εμπλουτισμού της διδασκαλίας με διαδραστικά μέσα και νέες τεχνολογίες , καθώς και από την ύπαρξη μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες με απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότερη ένταξη αυτών στην μαθητική κοινότητα. Τέλος, είναι σημαντική η δυνατότητα ανοίγματος του σχολείου στην ευρωπαϊκή κοινότητα και ενίσχυσης του ευρωπαϊκού χαρακτήρα του, ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας.

Στη δράση προτείνεται η συμμετοχή έξι (6) εκπαιδευτικών, διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι έχουν 7-30 χρόνια προϋπηρεσίας, γλωσσική επάρκεια και μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας δραστηριότητας στο εξωτερικό.

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες επιλέχθηκαν με τελικό σκοπό την απόκτηση σχετικών με τους παραπάνω στόχους γνώσεων και δεξιοτήτων και στη συνέχεια την εφαρμογή των νέων μεθόδων και πρακτικών στο σχολείο μας, λειτουργώντας παράλληλα ως πολλαπλασιαστές για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Η αναγκαία αυτή επιμόρφωση περιστρέφεται γύρω από τη χρησιμοποίηση νέων τεχνικών στην τάξη, τις καινοτόμες μεθοδολογίες για τη διδασκαλία με την χρήση των ΤΠΕ, τη διδασκαλία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την ενσωμάτωση στη διδασκαλία τους της διαφορετικότητας (κουλτούρα, πολιτισμό κ.α.) της ΕΕ.

Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του σχεδίου είναι ο εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών μεθόδων και η ευρύτερη χρήση νέων διδακτικών πρακτικών, η αποτελεσματικότερη διαχείριση μαθησιακών προβλημάτων, που προκύπτουν λόγω του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα που έχει το σχολείο μας, η υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και η ενσωμάτωση της τοπικής και της διεθνούς πολιτιστικής κληρονομιάς στην εκπαιδευτική πρακτική.

Ουσιαστικά οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Μεσσήνης θα είναι οι άμεσοι αποδέκτες της όλης προσπάθειας. Μέσα από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την εφαρμογή νέων πρακτικών το μάθημα θα γίνει πιο συμβατό με τον ευρωπαϊκό τρόπο διδασκαλίας, εμπλέκοντας τους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία με τρόπο βιωματικό και ενεργητικό. Βασικός στόχος είναι το σχολείο να γίνει και πάλι ένας ελκυστικός και ζωντανός φορέας όχι μόνο γνώσης αλλά και παιδείας για όλους τους μαθητές σεβόμενο τη διαφορετικότητα και καλλιεργώντας τις δεξιότητες όλων των μαθητών. Όφελος πρόκειται να αποκομίσει και η ίδια η τοπική κοινωνία με την καλλιέργεια της ανεκτικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και αυριανών πολιτών.

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί μέσω της συμμετοχής τους αποκτούν εμπειρίες και είναι περισσότερο έτοιμοι για συμμετοχή σε νέα προγράμματα στο μέλλον, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης του σχολείου.

Αναλυτική παρουσίαση των δράσεων του προγράμματος

Interactive teaching – Using educational games and new technology in order to enhance learners` motivation

Read More

Επιτόπια παρακολούθηση εργασίας (job shadowing) στο σχολείο Rimaskόli της Ισλανδίας

Read More

Technology Tools for Teaching Students with Dyslexia and other Special Needs

Read More

Inclusive Education (Συμπεριληπτική Εκπαίδευση)

Read More

Special Needs Children

Read More
logosbeneficaireserasmusleftfunded