ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΕΥΚΛΕΙΔΙΑ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

1)Να διαβάσετε το <θυμόμαστε και μαθαίνουμε> σελίδα 25 για να θυμηθείτε την Ευκλείδια διαίρεση.

2)Να λύσετε τις παρακάτω ασκήσεις:

α) Αν ο ν είναι ένας φυσικός αριθμός ,ποια μπορεί να είναι τα υπόλοιπα της διαίρεσης  ν:7;

β) Να εξετάσετε ποιες από τις παρακάτω ισότητες είναι Ευκλείδιες διαιρέσεις :                                             

i)  249=41.6+3    ii) 866=48.17+50   iii) 910=75.12+10   iv)1487=44.33+35

γ) Αν ένας αριθμός διαιρεθεί δια 11 δίνει πηλίκον 83 και υπόλοιπο 6. Ποιος είναι ο αριθμός;

3) Να υπολογίσετε ποια μέρα θα έχουμε μετά από 134 ημέρες, αν σήμερα έχουμε Κυριακή.

4) Στην παρακάτω διεύθυνση έχει ένα διασκεδαστικό μικροπείραμα.

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1972